Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt 2 năm 2020, kỳ thi ngày 7-8/10/2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt 2, năm 2020, kỳ thi ngày 7-8/10/2020 (chi tiết xem địa chỉ: http:/civt.tnue.edu.vn/xem-diem-thi) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chỉ nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi từ ngày 13/10/2020-21/10/2020 (trong giờ hành chính) tại phòng 105 nhà A1, Trường Đại học Sư phạm

Thông báo kết quả thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020", diễn ra vào ngày 09/9/2020 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo số 2934/TB-ĐHSP ngày 14/9/2020 về việc thông báo kết quả thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020", diễn ra vào ngày 09/9/2020 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Kế hoạch tổ chức thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020"

Kế hoạch tổ chức thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020" vào ngày 09/9/2020 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Đề thi minh họa kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực dùng cho người nước ngoài"

Quyết định số 2047/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016

Quyết định số 2047/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Quyết định số 662/QĐ-ĐHSP ngày 30/3/2020

Quyết định số 662/QĐ-ĐHSP ngày 30/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về việc Ban hành Quy định quản lý đề án tổ chức bồi dưỡng, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên