Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2020"

Quyết định số 3174/QĐ-ĐHSP ngày 30/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-ĐHTN về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2020" ngày thi 07-08/10/2020 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN.

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2020

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2020, ngày 7-8/9/2020 tại Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên

Hướng dẫn kỹ năng Nghe và Đọc kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020"

Hướng dẫn kỹ năng Nghe và Đọc kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020"

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI "ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐỢT 1, NĂM 2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI "ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐỢT 1, NĂM 2020. NGÀY THI 09/9/2020, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN.

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt

Thông báo số 2523/TB-ĐHSP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHSP về việc tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài -Đợt 1 năm 2020

Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Quyết định số 1866/QĐ-ĐHSP ngày 17/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Lịch công tác tuần 15 - 21/4/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 15 - 21/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 2 - 28/4/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 22 - 28/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 13 - 19/5/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 13 - 19/5/2019