V/v hỗ trợ bài báo khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ quyền...

Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện từ năm 2021

Thông báo Về việc viết thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2021

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2021

Điều lệ Giải Bóng đá nam cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2021

V/v cung cấp Danh mục khoa học và đào tạo phục vụ Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại h...

Thông báo Về việc Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2021

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2019-TNA-11

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2021

V/v chuẩn bị các điều kiện để người học trở lại Trường học tập trung

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi sinh viên trở lại trường học tập tru...

V/v triển khai hoạt động đào tạo đại học chính quy từ ngày 08/3/2021

Công văn V/v tổ chức cho người học trở lại Trường học tập

Danh sách các Nhà giáo được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Sư ph...