Quyết đinh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2022” tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

KẾ HOẠCH tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2022

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2022 (kỳ thi ngày 21-22/9/2022) (chi tiết xem tại địa chỉ: http://civt.tnue.edu.vn/xem-diem-thi).

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2 năm 2022"

Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kì thi 28-29 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt thi ngày 28-29 tháng 9 năm 2022

Thông báo tổ chức kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2022"

KẾ HOẠCH tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 1, năm 2022

Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kì thi 21-22 tháng 9 năm 2022