Lớp ôn và thi chứng chỉ Tiếng anh quốc tế IELTS

29/11/2019 - 16/12/2019 || 6 tiết - 30 phút || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Lớp ôn chứng chỉ Tin học văn phòng

16/10/2019 - 30/10/2019 || 16 tiết - 4 buổi || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Lớp ôn và thi chứng chỉ Maketing Online

16/10/2019 - 28/10/2019 || 16 tiết - 4 buổi || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên