TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language Training

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài được tổ chức và xây dựng trên cơ sở đội ngũ cán bộ nòng cốt của Phòng QLKH-HTQT, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Văn phòng: Phòng 307. Nhà A2. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Email: citc@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: (+84) 0208 3841 009

 

II. CHỨC NĂNG

Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài là đơn vị trực thuộcTrường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của Hiệu TrưởngTrường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Trung tâm có các chức năng cụ thể sau đây:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm trong thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các dịch vụ có liên quan đến nước ngoài. Tham mưu cho Hiệu Trưởng trong việc đẩy mạnh quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế, liên kết đào tạo, và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài.

3. Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt, kiểm tra đánh giá, cấp chứng nhận năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

 

III. NHIỆM VỤ

1. Tìm kiếm, thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế với các cơ sở giáo dục, trường đối tác, các tổ chức nước ngoài.

2. Xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực khoa học giáo dục và phát triển xã hội.

3. Liên kết đào tạo; triển khai các hoạt động dịch vụ về giáo dục và phát triển xã hội có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật: tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ, khai thác học bổng, tư vấn du học…

4. Kí kết hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên với các trường đối tác.

5. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dài hạn và ngắn hạn.

6. Tổ chức các kì thi đánh giá và cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm giao.