Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kì thi 28-29 tháng 9 năm 2022

Thông báo tổ chức kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2022"

Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kì thi 21-22 tháng 9 năm 2022

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CẤP CHỨNG CHỈ THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NĂM 2022

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 1, năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2, năm 2021"

Hướng dẫn kỹ năng Nghe và Đọc kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020"

Hướng dẫn kỹ năng Nghe và Đọc kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020"

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI "ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐỢT 1, NĂM 2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI "ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, ĐỢT 1, NĂM 2020. NGÀY THI 09/9/2020, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN.

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt

Thông báo số 2523/TB-ĐHSP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHSP về việc tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài -Đợt 1 năm 2020